top
     
 
Strona Główna
Mecenat Edukacyjny
Aktualności
Darowizny
Fundacja
Gdzie uczymy
Rada Honorowa
Zarząd fundacji
Media o nas
Partnerzy
Stypendia
Kontakt
RaportStrona Główna arrow Mecenat Edukacyjny arrow Regulamin Mecenatu
Regulamin PDF Drukuj E-mail

Regulamin Projektu Edukacyjnego o nazwie

"Mecenat Edukacyjny

Fundacji EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION"

Warszawa 2010 roku.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie edukacyjnym o nazwie „Mecenat Edukacyjny Fundacji EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION".

2. Podmiotem prowadzącym i realizującym projekt jest Fundacja „EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION„ z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmacka 7E/2.

§2

Cel Projektu.

1. Celem projektu jest wspieranie w zakresie edukacyjnym a w szczególności w nauce języka angielskiego dzieci i młodzież będącą w trudnej sytuacji materialnej lub społecznej.

2. Projekt jest zgodny z celami statutowymi Fundacji „EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION" i stanowi ich realizacje zgodnie z § 8 pkt 1statutu fundacji w którego zakres wchodzi:

a) nauczanie języków obcych w szkołach na terenach wiejskich;
b) organizację językowych obozów letnich;
c) kursy i wyjazdy edukacyjne;
d) organizację projektów wspierających lokalne społeczności;
e) udzielanie pomocy w procesach aplikacyjnych do szkół i uniwersytetów;
f) udzielnie pomocy ułatwiającej młodzieży wiejskiej naukę i studia poza miejscem zamieszkania.
Powyższa działalność Fundacji jest działalnością nieodpłatną.

§3

Uczestnik Projektu objęty Mecenatem Edukacyjnym

1. Uczestnikami projektu Mecenatu Edukacyjnego mogą być dzieci lub młodzież z całej Polskich które spełniają następujące kryteria:

a) jest w trudnej sytuacji finansowej, społecznej lub zdrowotnej.

b) jest mieszkańcem terytorium RP i ma obywatelstwo Polskie.

c) nie jest podczas realizacji projektu w stosunku pracy z którego otrzymuje dochody.

d) nie jest w trakcie realizacji projektu równolegle uczestnikiem innego projektu o podobnym charakterze i celu.

e) w przypadku osoby nieletniej uzyskana została pisemna zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo w niniejszym projekcie, które zostało przedłożone Fundacji.

f) osoba nie jest lub nie była skazana prawomocnym wyrokiem. Nie były zastosowane wyrokiem sądu dla nieletnich środki wychowawcze lub wobec osoby tej nie toczy się żadne postępowanie sądowe o charakterze karnym lub cywilnym.

 §4

Daroczyńca Mecenatu Edukacyjnego.

1. Daroczyńcą Mecenatu Edukacyjnego organizowanego przez Fundacje EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia.

2. Udział w projekcie ma charakter dobrowolny.

§5

Podstawowe obowiązki Fundacji EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION jako organizatora i realizatora projektu Mecenatu Edukacyjnego.

1. Wszystkie środki pieniężne przekazane przez darczyńców w ramach niniejszego projektu przeznaczone są tylko i wyłącznie na realizacje Projektu MECENATU EDUKACYJNEGO.

2. Fundacja zobowiązuje się do wydzielenia odrębnego konta bankowego na potrzeby realizacji niniejszego projektu.

3. Wszystkie koszty realizowane za pośrednictwem projektu będą zgodne z podstawowymi założeniami projektu oraz statutem fundacji.

 §6

Ochrona danych osobowych.

1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na
zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji programu jest Fundacja EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmacka 7E/2.

3. Uczestnik projektu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

4. Uczestnik projektu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundacje EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION swych danych osobowych udostępnianych podczas realizacji projektu w celach komunikacyjnych, historycznych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność fundacji.

5. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku uczestnik projektu ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

6. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją
z udziału w projekcie.

§7

Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej projektu lub adres pocztowy Fundacji EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION: ul. Sarmacka 7E/2, 02-972 Warszawa oraz poprzez platformę kontaktową zamieszczoną na oficjalnej stronie fundacji www.papilionis.org

2. Fundacja EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION jako organizator projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania zmian w regulaminie na oficjalnej stronie internetowej fundacji.